Aktuality

Oprava cyklostezky Bačetín - Sudín

Obec Bačetín a firma Stavo a Stachs Hradec Králové uzavřeli smírčí dohodu ve věci reklamace provedení díla Cyklostezka Bačetín - Sudín, která byla předmětem dvouletého soudního sporu.

Dne 26.8.2019 začala oprava cyklostezky a dle smírčího usnesení bude provedena v tomto rozsahu:

1.a Odstranění vad v části díla Bačetín:

-          v celé délce cyklostezky vpravo z pohledu od obce Bačetín bude odstraněna obruba, provedení krajnice šíře 50 cm, hloubka 20 cm, přebytečná zemina bude odvezena k uložení do 5 km, dle pokynu obce Bačetín

-          těleso vozovky  směrem od hřbitova v obci Bačetín první vjezd na cyklostezku v km 0,024 od spáry v celé délce ke spáře za prvním propustkem č. 1 v km 0,134 (cca 90 m), v šířce 2,25 m bude provedena výměna krytu vozovky a po odstranění podkladních a krycích vrstev v celkové tloušťce 150 mm bude provedeno chemické ošetření proti svlačci rolnímu účinným herbicidem např. MUSTANG, KANTOR, STARANE 250EC, bude položena po celé délce geotextilie a nový kryt vozovky bude tvořit položená cementobetonová stabilizace v tloušťce 10 cm a živičná asfaltová vrstva v tloušťce 5 cm. Před provedením živičné vrstvy bude na cementobetonovou stabilizaci proveden infiltrační postřik PI I 1,5kg/m2 

-           těleso vozovky v místě druhého propustku v km 0,257 v zatáčce směrem k hlavní silnici z pohledu od obce Bačetín: v šíři vozovky 2,25 m bude provedena výměna krytu vozovky a po odstranění podkladních a krycích vrstev vozovky v celkové tloušťce 150 mm bude provedeno chemické ošetření proti svlačci rolnímu účinným herbicidem např. MUSTANG, KANTOR, STARANE 250EC, položena po celé délce geotextilie, a nový kryt vozovky bude tvořit položená cementobetonové stabilizace v tloušťce 10 cm a živičná asfaltová vrstva v tloušťce 5 cm. Před provedením živičné vrstvy bude na cementobetonovou stabilizaci proveden infiltrační postřik PI I 1,5kg/m2 

-          po celé délce vozovky cyklostezky Bačetín z pohledu od obce Bačetín vlevo na vnitřní straně u obrubníků budou zality spáry pružnou asfaltovou zálivkou

  1.b Odstranění vad v části díla Sudín:

 -       v úseku od km 0,000 po sjezd v km 0,222 z pohledu od obce Bačetín bude odstraněna obruba vozovky, provedení krajnice šíře 50 cm, hloubka 20 cm, a přebytečná zemina bude odvezena k uložení do 5 km dle pokynu obce (netýká se úseku, kde na cyklostezku navazuje silnice III. třídy silničními obrubníky – od sjezdu v km 0,222 po konec cyklostezky) 

-           v úseku v délce 5 m od začátku cyklostezky od silnice III. třídy směrem na obec Sudín (km 0,000 – 0,005) v tělese vozovky a v úseku v délce 10 m od km 0,028 směrem na obec Sudín budou odstraněny podkladní a krycí vrstvy v celkové tloušťce 150 mm, bude proveden postřik účinným herbicidem např. MUSTANG, KANTOR, STARANE 250EC, bude položena po celé délce geotextilie a nový kryt vozovky a bude  položena nová cementobetonové stabilizace v tloušťce 10 cm a živičná asfaltová vrstva v tloušťce 5 cm. Před položením živičné vrstvy bude na cementobetonovou stabilizaci proveden infiltrační postřik PI I 1,5kg/m2

 -          v úseku cyklostezky u bývalé mlékárny v Sudíně ( cca 25 m) bude provedena v celé šířce vozovky oprava spádu odvodu vody z povrchu cyklostezky

 -          po celé délce vozovky bude provedeno zalití spáry pružnou asfaltovou zálivkou 

2. Obec Bačetín se zavazuje uhradit spol. Stavo a Sachs na odstranění vad cyklostezky Bačetín - Sudín částku ve výši 20.000,- Kč včetně 21% DPH ve lhůtě do 14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu o převzetí díla po odstranění vad odsouhlasenými oběma účastníky řízení.

 3. Účastníci řízení shodně prohlašují, že schválením tohoto smíru budou zcela vypořádány veškeré vzájemné nároky účastníků řízení vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 7/2012 uzavřené mezi účastníky řízení dne 31.7.2012 a účastníci řízení výslovně prohlašují, že v souvislosti se Smlouvou o dílo č. 7/2012 ze dne 31.7.2012 vůči sobě v budoucnu neuplatní žádné další či dodatečné nároky.

 

Obecní knihovna

Nezapomeňte, že od září do konce března se mění čas pro půjčování knih v naší knihovně. Je to každý čtvrtek od 16 do 17 hod. 

Stezka odvahy 2019

Spolek BaBaDi pořádá tradiční stezku odvahy. Téma je letos pohádkové a hlavním cílem bude nalézt pírko ptáka Ohniváka. Startujeme v pátek 6.9.2019 v intervalech od 19,30 hod do 21,00 hod od Rotundy v Bačetíně. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno!

Svoz nebezpečného odpadu podzim 2019

Svoz nebezpečného odpadu společností Marius Pedersen proběhne v našich obcích 14. září 2019. Na stanovišti v Bačetíně u obecního úřadu v čase 11,20 - 11,45 hod. V Sudíně na návsi v 11,55 - 12,20 hod. 

Myslivecké hody 2019

Myslivecký spolek Smrčina Sudín-Bačetín Vás srdečně zve na tradiční ochutnávku zvěřinové kuchyně 24.8.2019 od 11,00 hod do Rotundy.

Jste zde: Home Aktuality